Potrebujete poradiť? Zavolajte Stanke

+421 918 823 005 (Po - Pia 9:00 - 12:00)

Obchodné podmienky

CENY

Pre našich zákazníkov platia ceny uvedené v detailoch produktu. Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzane vrátane zodpovedajúcej DPH (20% – presnú sadzbu nájdete vždy na faktúre).

Akciové ceny sú platné do vypredania zásob. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktov na našej internetovej stránke, individuálne zľavy pre zákazníka alebo zľavy poskytované na základe spolupráce nášho internetového obchodu s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné.

OBJEDNÁVANIE TOVARU

Pre objednávanie tovaru kliknite myšou na obrázok košíka príslušným nápisom, vyberte si farebné prevedenie a vložte do nákupného košíka. Potom sa budete môcť rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť (vyplníte pripravený formulár) alebo pokračovať v nakupovaní. Po záväznom potvrdení objednávky dostanete okamžité spätné potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli. Zároveň bude vaša objednávka archivovaná vo vašom profile, do ktorého budete mať prístup len vy po prihlásení.

DODACIE LEHOTY

Všetok tovar uvedený v e-shope máme skladom.

Tovar zo stránky www.sjawel.sk odosielame vo väčšine prípadov do 2-3 pracovných dni, ktorý je skladom od doručenia objednávky (odovzdávame balík kuriérovi GLS), najneskôr však tovar odosielame do 8 pracovných dni – kedže sa nám občas môže stať, že máme rozrobenú inú zákazku, ktorú musíme dokončiť. Vtedy sa nám stáva, že balíčky odosielame až 8 pracovný deň, snažíme sa však vždy, aby ste mali zásielku čo najskôr. Ak by sme však túto lehotu nedokázali splniť, budeme Vás o tom bezodkladne informovať emailom, alebo telefonicky. Objednávky vybavujeme priebežne, každý pracovný deň.

SPÔSOB DODANIA TOVARU

Tovar posielame kuriérom GLS formou listu/balíka alebo listovej/balíkovej dobierky.

Dodacia lehota uvedená pri otváraní objednávky znamená, do koľko dni daný tovar odosielame.

Ak vám tovar alebo oznámenie nebolo doručené do 7 dní po našom e-maili, kontaktujte nás. Bližšie informácie o vašom balíku a možných dôvodoch nedoručenia vám po preverení následne poskytneme e-mailom.

SPÔSOB PLATBY

Prevodný príkaz na základe vystavenej predfaktúry (iba firmy a organizácie, v tomto prípade nás po odoslaní objednávky kontaktujte emailom s touto požiadavkou.)

V každej zásielke je priložená faktúra – daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list (ak ste neprijali inak).

Ak doklad chýba, prosíme informujte nás čo najskôr telefonicky alebo na emailovú adresu obchod@sjawel.sk

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru.

Kúpna cena každého druhu tovaru vrátane DPH je uvedená v popise konkrétneho druhu tovaru a kupujúci súhlas s kúpnou cenou prejaví odoslaním objednávky. Tovar môže byť kupujúcim uhradený nasledovnými spôsobmi:

 • dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, resp. spôsobom uvedeným na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho. K cene tovaru budú pripočítané náklady na doručenie tovaru kupujúcemu na základe aktuálneho cenníka.

*Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar najneskôr pri prevzatí tovaru.

*Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

*Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho.

POŠTOVNÉ A INÉ POPLATKY

K uvedeným cenám pripočítavame nasledovné poštovné podľa spôsobu a adresy dodania.

Kompletné podmienky poštovného si môžete pozrieť tu.

*dobierkou 3,50 € (do hodnoty tovaru 50 € s DPH), od hodnoty tovaru 50,01 s DPH a viac poštovné neúčtujeme čo sa týka iba pre maloobchod iné poplatky ani balné neúčtujeme. Uvedené poplatky platia pre odoslanie balíkov v rámci Slovenska.

V prípade rozdelenia jednej objednávky na viac zásielok na základe vášho želania vám môže byť účtované poštovné za každú zásielku samostatne. Pozrite si podrobné podmienky poštovného.

Dobierka pri prevzatí hotovosťou kuriérovi +1,30 €

ZÁRUČNÁ DOBA

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom, kedy kupujúci tovar prevezme. Kupujúci je povinný dodaný tovar skontrolovať bez zbytočného odkladu po dodaní a bezodkladne informovať predávajúceho o zistených chybách. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho nároky z chýb tovaru len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré existovali v čase dodania tovaru kupujúcemu, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

Všetky reklamácie musí kupujúci uplatniť najneskôr do konca záručnej doby. V oznámení o reklamácii musia byť popísané zistené chyby tovaru a musia tu byť uvedené informácie potrebné na identifikáciu kupujúceho a reklamovaného tovaru spolu s číslom objednávky.

Reklamáciu spolu s chybným tovarom zašle kupujúci,  na adresu S. J. company, s.r.o

Predávajúci vybaví reklamáciu (t.j. oznámi kupujúcemu, či reklamáciu uznáva ako dôvodnú, alebo nie) bez zbytočného odkladu po jej doručení.
Predávajúci v prípade ak reklamáciu uzná za dôvodnú, chybný tovar vymení za tovar bez chýb. Týmto nie sú dotknuté ďalšie práva kupujúceho vyplývajúce z právnych predpisov.

Informácie o priebehu vybavovania reklamácie predávajúcim môže kupujúci získať na adrese  obchod@sjawel.sk

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71 , 011 79 Žilina 1

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcemu zaniká:

 • nepredložením záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
 • neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,
 • uplynutím záručnej doby tovaru,
 • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 • neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii,
 • všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 • poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 • poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 • neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 • zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za chybu a nedá sa ani reklamovať.

SJAWEL – S. J. company, s.r.o. ručí zákazníkovi za:

 • dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom
 • dodanie tovaru, tak, aby nebol poškodený
 • dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke
 • priloženie daňového dokladu, ak si zákazník neprial inak

REKLAMOVANIE TOVARU (REKLAMAČNÝ PORIADOK) A VRÁTENIE TOVARU

Bližšie informácie a presné podmienky nájdete v časti Reklamačný poriadok a vrátenie tovaru.

OSOBNÉ  ÚDAJE, ICH SPRACOVANIE A OCHRANA

Bližšie informácie a presné podmienky o osobných údajoch, ich spracovávaní a ochrane nájdete v časti Ochrana súkromia a osobných údajov.

POUŽÍVANIE MATERIÁLOV ZO STRÁNKY

C 2016 S. J. company, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu – častí alebo celku, najmä rozmnožovania a šírenia textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým, alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia od S. J. company, s.r.o. ZAKÁZANÉ.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA KUPUJÚCEHO/SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Po uplynutí tejto lehoty strácate právo na odstúpenie od zmluvy.

Máte právo odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak nám zašlete oznámenie o odstúpení od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak ste nám oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslali najneskôr v posledný deň lehoty. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je potrebné, aby ste nás informovali o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napríklad listom zaslaným poštou, e-mailom, na CD, na DVD, a pod.):

 • na poštovej adrese: S. J. company, s.r.o., Čadečka 620, 022 01 Čadca, Slovenská republika, alebo
 • na e-mailovej adrese: obchod@sjawel.sk, alebo
 • na tel. čísle: +421 918 823 005.

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je zverejnený nižšie na našej webovej stránke, a ktorý sme Vám zároveň odovzdali alebo zaslali.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a vrátane iných nákladov a poplatkov.

Neuhradíme Vám dodatočné náklady, ak ste si výslovne zvolili iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré ste si zvolili, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.

Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak sa nedohodneme na inom spôsobe platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platby Vám nie sme povinní vrátiť pred tým, ako nám doručíte vrátený tovar späť na našu adresu alebo predložíte doklad preukazujúci zaslanie tovaru späť na našu adresu podľa toho, čo nastane skôr.

Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy je nevyhnutné, aby ste nám zaslali tovar späť alebo ho priniesli na našu adresu. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty, znášate Vy.

Zodpovedáte len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

2. VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. (vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
 2. 1. Komu: S.J. company, s.r.o., Čadečka 620, 022 01 Čadca, E-mailová adresa: obchod@sjawel.sk
 3. Týmto Vám oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby*:
 4. Dátum objednania/dátum prijatia*:
 5. Číslo objednávky (ak chcete, uveďte pre rýchlejšiu identifikáciu):
 6. Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*:
 7. Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*:
 8. Číslo účtu spotrebiteľa/spotrebiteľov* vo formáte IBAN (ak chcete,
 9. uveďte pre urýchlenie vybavenia):
 10. Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v
 11. listinnej podobe):
 12. Dátum:

* Nehodiace sa prečiarknite.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Prípadný spor medzi nami a Vami je možné riešiť aj prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov.

Máte možnosť obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa uvedeného zákona, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu, ktorými sú spotrebiteľ, ktorý podal návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a predávajúci, proti ktorému návrh smeruje.

Zároveň pripájame odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage, prostredníctvom ktorej môžete podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Taktiež pripájame odkaz na webovú stránku Slovenskej obchodnej inšpekcie: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/formular-pre-podanie-navrhu-na-zacatie-ars.soi, na ktorej je zverejnený formulár na podanie návrhu na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na webovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky:
http://www.mhsr.sk/.

ciapka

Ponúkame vyše 5000 čiapok na sklade

3 krát ročne nová kolekcia čiapok

Poctivo vyrábané čiapky s dôrazom na prémiovú kvalitu

Všetko skladom čakajte rýchle dodanie

skusenosti

Máme 27-ročnú tradíciu predaja detských čiapok

vydajne-miesta

Poznáte nás z tradičných jarmokov a trhov